Jeremiah

Weston Williams of Felton took this photo, “Jeremiah”, on April 20 in Felton.