Scenic Delaware: Synchronized egrets

Alex Cisar of Dover took this photo of synchronized egrets at Bombay Hook National Wildlife Refuge on Nov. 14.